دانشکده کشاورزی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

- سال تأسیس: 1363
- گروه های آموزشی:
- رشته زراعت کارشناسی ارشد - رشته علوم دامی کارشناسی ارشد
- رشته اصلاح نباتات کارشناسی ارشد - رشته باغبانی کارشناسی ارشد
- رشته اصلاح خاکشناسی کارشناسی ارشد - رشته زراعت و اصلاح نباتات
- رشته تولیدات گیاهی ( کارشناسی ناپیوسته - رشته تولیدات دامی( کارشناسی نا)
- رشته صنایع چوب و کاغذ کارشناسی - رشته علوم دامی کارشناسی - - رشته چوب شناسی کاردانی
- نشانی: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج
- تعداد دانشجویان: 1599 نفر
- تلفن: 3210201 – 0261
- فاکس: 3203575 – 0261دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ومراکز تحقیقاتی(کرج)

-سال تأسیس: 1306
-گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، علوم دامی، گیاهپزشکی، و پژوهش بیوتکنولوژی کشاورزی آبیاری و آبادانی، اقتصاد کشاورزی، باغبانی
-دانشجویان: 1420 نفر
-تلفن: 224022-0261

دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

-سال تأسیس: 1362
-گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم دامی، گیاهپزشکی و آبیاری
-دانشجویان:815 نفر
-تلفن: 712035دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

-سال تأسیس: 1354
-گروه های آموزشی: زراعت، باغبانی، گیاهپزشکی، دامپروری، ترویج و خاکشناسی
-دانشجویان: 805 نفر
-تلفن: 9الی547001دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

-سال تأسیس: 1362
-گروه های آموزشی: زراعـت، گیاهپزشکی، اقتصاد کشاورزی، علوم دامی، صنایع غذایی و آبیاری
-دانشجویان: 1790 نفدانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد(رامسر)

-سال تأسیس: 1370
-گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات، گیاهپزشکی و باغبانی
-دانشجویان: 320 نفر
-تلفن: 8الی33234دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

-سال تأسیس: 1369
-گروه های آموزشی: تکنولوژی تولیدات گیاهی،کارشناسی ناپیوسته گیاهی، کاردانی تأسیسات آبیاری
-دانشجویان:310 نفر
-تلفن: 9الی32204
دانشکده کشاورزی ورامين (دانشگاه آزاد اسلامي)- سال تأسیس: 1365
- گروه های آموزشی:
- مهندسي كشاورزي – گياهپزشكي ؛ مهندسي كشاورزي - علوم دامي ؛ مهندسي توليدات دامي ؛ مهندسي كشاورزي - علوم دامي ؛ مهندسي كشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات ؛ مهندسي كشاورزي – زراعت ؛ مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي ؛ كاردان فني صنايع قند سازي ؛ كاردان فني صنايع غذايي ؛ امور دامي ؛ تكنولوژي فرآوري پشم و پوست ؛ تكنولوژي توليدات دامي ؛ تكنولوژي توليدات گياهي ؛ مهندسي توليدات گياهي ؛ علمي و كاربردي توليد و بهره برداري گياهاندارويي معطر ؛ امور زراعي و باغي
-دانشجویان: 3023
-تلفن : 02914220043
-نشانی: ورامین- میدان چوب بری- خیابان دانشگاهدانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

-سال تأسیس: 1344
-گروه های آموزشی: خاکشناسی، باغبانی، گیاهپزشکی، آبیاری، ماشینهای کشاورزی ،زراعت،اصلاح نباتات، علوم صنایع غذایی و علوم دامی
-داشجویان: 950 نفر
-تلفن: 775035


دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

-سال تأسیس: 1374
-گروه های آموزشی: تولیدات گیاهی، علوم دامی، ماشین آلات کشاورزی، مرتع و جنگلداری
-دانشجویان: 1520 نفر


دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

-سال تأسیس: 1330
· گروه های آموزشی: خاکشناسی، گیاه پزشکی ،زراعت و اصلاح نباتات، تکنولوژی، ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری، باغبانی ماشین های کشاورزی ، دامپزشکی، تکنولوژی دامی
-دانشجویان: 1270 نفر
-تلفن: 4227090


دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

-سال تأسیس: 1358
-گروه های آموزشی: زراعت ، تولیدات گیاهی ، مرتع و آبخیزداری، آبیاری، محیط زیست
-دانشجویان: 800 نفر
-تلفن: 28770-26577دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز(واحد مراغه)

-سال تأسیس: 1334
-گروه های آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات، ماشینهای کشاورزی، علوم دامی، علوم صنایع خاکشناسی، باغبانی، آبیاری، فضای سبز، گیاهپزشکی
-دانشجویان: 1600 نفردانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

-سال تأسیس: 1362
-گروه های آموزشی: اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، باغبانی و زراعت، آبیاری و زهکشی، بیماری شناسی گیاهی، خاکشناسی، پرورش و مدیریت تولید، علوم دامی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، تأسیسات آبیاری و مکانیک ماشین های کشاورزی
-دانشجویان: 420 نفر
· تلفن: 8011001
· کیلومتر 16 جاده کرج، پیکانشهر
·

منبع:مارلیکو(کشاورزی)